Oceny adekwatności usług

Wypełnij ankietę aby lepiej zabezpieczyć swoje decyzje inwestycyjne oraz uzyskać dostęp do większych możliwości. ?

Osoba fizycznaOsoba prawna

Reprezentant
Nie posiadam PESEL
WIEDZA O INWESTOWANIU I DOŚWIADCZENIE
1. Proszę podać liczbę transakcji oraz ich wartość w ostatnich 5 latach na poszczególnych instrumentach finansowych:
brakponiżej 5powyżej 5
oraz
poniżej 100.000 PLNpowyżej 100.000 PLN
?

brakponiżej 5powyżej 5
oraz
poniżej 100.000 PLNpowyżej 100.000 PLN
?

brakponiżej 5powyżej 5
oraz
poniżej 100.000 PLNpowyżej 100.000 PLN
?

2. Czy Pana/Pani wykształcenie lub zawód związany jest z rynkiem kapitałowym?
TakNie

3. Czy dywersyfikacja portfela całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?
TakNie

4. Czy wraz ze wzrostem oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji rośnie ryzyko poniesienia straty?
TakNie

5. Czy stosując się do rekomendacji wydanych przez dom maklerski, można ponieść stratę?:
TakNie

6. Czy możliwe jest poniesienie straty większej niż 50% w krótkim horyzoncie czasowym na inwestycjach w akcje lub obligacje?
TakNie

7. Czy różne rodzaje funduszy inwestycyjnych / strategii inwestycyjnych różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego?
TakNie

8. W przypadku bankructwa emitenta obligacji ich posiadacz może stracić wszystkie zainwestowane w nie środki.
TakNie

9. Dźwignia finansowa pozwala na istotne zwiększenie stopy zwrotu, ale może też wygenerować stratę przewyższającą zainwestowany kapitał.
TakNie

10. Czy instrumenty z dźwignią finansową mogą wygenerować w ciągu jednego dnia stratę wynoszącą więcej niż 50% zainwestowanego kapitału?
TakNie

POZIOM AKCEPTACJI RYZYKA
11. Wartość inwestycji w akcje AAA spadła w krótkim czasie o 20%. Zakładając, że nie pojawiły się nowe informacje dotyczące tej inwestycji, co wg Pani/Pana należałoby zrobić:
Sprzedać, aby uniknąć dalszych strat;
Poczekać na dalszy rozwój wydarzeń uwzględniając fakt, że dokonanie inwestycji było przemyślane;
Dokupić więcej akcji AAA zważywszy na fakt, że cena wydaje się atrakcyjna.

12. Wartość inwestycji w akcje AAA wzrosła w krótkim czasie o +25%. Zakładając, że nie pojawiły się nowe informacje dotyczące tej inwestycji, co wg Pani/Pana należałoby zrobić:
Sprzedać i zrealizować zyski;
Nic nie robić i czekać na dalsze wzrosty;
Dokupić więcej akcji.

13. Okazało się, że wygrał/a Pan/i nagrodę. Proszę wybrać, który scenariusz byłby najbardziej preferowany:
Wypłata 20 000 PLN w gotówce;
Szansa wygranej 100 000 PLN w gotówce z prawdopodobieństwem wynoszącym 60%;
Szansa wygranej 500 000 PLN w gotówce z prawdopodobieństwem wynoszącym 20%.

14. Czy byłaby/byłby Pani/Pan skłonna/y wziąć pożyczkę w celu zakupu papierów wartościowych po okazyjnej cenie?
Nie;
Jest to scenariusz do rozważenia;
Tak.

15. Mamy do wyboru trzy portfele inwestycyjne. Poniższa tabela przedstawia ich charakterystyki. Proszę o wskazanie, który z przedstawionych portfeli byłby dla Pani/Pana najbardziej odpowiedni:
Portfel ABC +3% rocznie / 10 lat, wahania wartości od -0,5% do +6%
Portfel DEF +8% rocznie / 10 lat, wahania wartości od -8,5% do +24,5%,
Portfel GHI +15% rocznie / 10 lat, wahania wartości od -15% do +45%.
?

SYTUACJA FINANSOWA I CELE INWESTYCYJNE
16. Proszę wskazać nadwyżkę średnich miesięcznych dochodów nad miesięcznymi wydatkami.
Poniżej 300 PLN;300 - 3 000 PLN;powyżej 3 000 PLN.

17. Szacunkowa łączna wartość aktywów (mieszkanie, dom, samochód, środki pieniężne itp.) pomniejszona o łączną wartość zobowiązań
Poniżej 5 000 PLN;5 000 - 100 000 PLN;Powyżej 100 000 PLN.

18. Jaki procent oszczędności zamierza Pani/Pan zainwestować?
Powyżej 90%;Nie więcej niż 90% oraz nie mniej niż 30%Nie więcej niż 30%.

19. Proszę wskazać w jakim terminie będzie Pani/Pan potrzebowała/ł wypłacić całość lub większość zainwestowanych środków finansowych?
Krótszym niż 1 rok;1-3 lata;3-5 lat;Ponad 5 lat.

20. Jaki jest Pani/Pana cel inwestycyjny i podejście do ryzyka poniesienia strat?
Chcę zyskać średniorocznie ok. 2% i akceptuję stratę na podobnym poziomie;
Chcę zyskać średniorocznie ok. 5% i akceptuję stratę na podobnym poziomie;
Chcę zyskać średniorocznie ok. 10% i akceptuję stratę na podobnym poziomie;
Chcę zyskać średniorocznie ok. 15% i akceptuję stratę na podobnym poziomie;
Chcę zyskać średniorocznie ponad 25% i akceptuję stratę wyższą niż 25%.


Potwierdzam rzetelność, kompletność i aktualność powyższych informacji oraz oświadczam, iż byłam/em oraz jestem świadoma/y wagi przekazywania dokładnych i aktualnych informacji.